Public Relations - definicjaZarówno termin public relations, jak i jego zastosowania w praktyce, pojawiły się już na początku XX wieku w USA, jednakże nawet tam  zastosowanie oraz pojęcie public relations nie SA rozumiane jednoznacznie.
Dziedzina ta łaczy w sobie elementy wielu nauk( min, socjologii, ekonomii, psychologii), co staje się jednym z powodów trudności w jej zdefiniowaniu . Istenie obecnie ponad dwa tys definicji  i liczba ich stale rośnie.

W 1923 roku Edward Bernays, określił PR jako „Dostarczanie społeczeństwu informacji, perswazję mającą na celu modyfikowanie postaw oraz usiłowanie zbliżenia postaw i działań instytucji do nastawienia klientów, zaś postaw klientów do nastawienia instytucji”1

Inną definicję opracowano na seminarium stowarzyszeń public relations w  roku.1978:
„Praktykowanie public relations to umiejętność (sztuka) a także dziedzina nauk społecznych dotycząca analizowania trendów zmian opinii, przewidywania ich konsekwencji, doradzania przywódcom organizacji oraz wdrażania planowanych programów działania korekcyjnego, które będą służyć zarówno interesom organizacji jak i społeczności.”2

Definicja Niemieckiego Stowarzyszenia Public Relations opublikowana w 1976 roku brzmiała:
„PR to świadome i uzasadnione starania o zrozumienie oraz o budowę i rozwijanie zaufania publiczności na podstawie systematycznego badania.”3

Natomiast definicja Amerykańskiego Stowarzyszenia Public Relations brzmiała nastepująco:
„(PR) jako funkcja zarządzania obejmuje dwa podstawowe zadania: wnioskowanie (przewidywanie), analiza i interpretacja opinii publicznej, nastawienia i problemów, które mogą wywierać pozytywny lub negatywny wpływ na działalność i plany organizacji oraz doradzanie kierownictwu wszystkich szczebli (poziomów) organizacji w sprawach zasad działania i komunikowania przy uwzględnieniu wszystkich publicznych aspektów oraz społecznej i obywatelskiej odpowiedzialności własnej organizacji.”4

Szeroko rozwiniętą definicję PR zawarła, w swojej dwutomowej publikacji z 1997 roku, polska pasjonatka public relations - Krystyna Wojcik

 „Public Relations jest działalnością społecznie świadomą – zatem celową i intencjonalną, metodyczną – zatem systematyczną, planową, opartą na analizach i badaniach, wykorzystującą dorobek wszystkich nauk, które dają szanse skuteczności, uwzględniając fakt, że charakter celów wymaga kontynuacji i relatywnie długich okresów realizacji, a przede wszystkim przyjęcia za punkt wyjścia przedmiotu wpływów, czyli otoczenia. Działalność o takich cechach prowadzić ma do ukształtowania odpowiedniej jakości stosunków, układów i powiązań pomiędzy jakąkolwiek organizacją podejmującą się prowadzenia tej działalności – gospodarczą, niegospodarczą, organem władzy, urzędem, stowarzyszeniem itd. – a jej bliższym i dalszym otoczeniem, składającym się ze względnie trwałej struktury grup celowych, działalności, która przy wzajemnym uwzględnieniu interesów oraz nastawieniu opinii i zainteresowaniu tego otoczenia wobec organizacji oraz metodą komunikowania, to jest systemu informacyjnego i zwrotnego odbierania sygnałów i reakcji oraz dostosowywania i dopasowywania się w postępowaniu, ma pobudzić, doprowadzić do rozumienia i zrozumienia jej spraw i pozycji, a na tej podstawie – do pozytywnego nastawienia, a nawet sympatii i poparcia oraz pożądanego wizerunku organizacji w świadomości otoczenia, by w ten sposób stworzyć także podstawy do zmian w zachowaniu otoczenia, jeśli takie są pożądane. ” 5PUBLIC RELATIONS – DEFINICJA PO POLSKU

Zwrot pubklic relations nie doczekał się polskiego tłumaczenia. Padłay różnorakie propozycje: promocja reputacji, stosunki publiczne  czy doradztwo prasowe. Żaden jednak z w/ w term,inów nie oddaje całej ideologii zjawiska jakim jest public relations. Ponadto oryginalna nazwa  zakorzeniona jest głęboko w języku międzynarodowego marketingu, wiec tłumaczenie na język polski nie wydaje się być priorytetowa sprawą. Z tego samego złaożenia wyszły również Francja i Niemcy.

ad1.  Goban-Klas T.: Public relations czyli promocja reputacji – pojęcia, definicje, uwarunkowania. Business Press, Warszawa 1997, s.19
ad2.  Tamże, s. 20
ad3.  Oeckl A.: PR-Praxis. Der Schlüssel zur Öffentlichkeitsarbeit. Econ Verlag, Düsseldorf, Wien 1976, s, 60
ad4.  Ronnenberger F., Rühl M.: Theorie der public relations. Ein Etwurf. Westdeutscher Verlag, Opladen 1992, s. 49
ad5.  Wojcik K.: Public Relations od A do Z, wyd. Placet, Warszawa 1997, tom 1, s.23
login